Lễ Khởi công Xây dựng Nhà máy Thực phẩm GNFoods – Nhà thầu SPCC

Lễ Khởi công Xây dựng Nhà máy Thực phẩm GNFoods - Nhà thầu SPCC

Lễ Khởi công Xây dựng Nhà máy Thực phẩm GNFoods - Nhà thầu SPCC

Lễ Khởi công Xây dựng Nhà máy Thực phẩm GNFoods - Nhà thầu SPCC

Lễ Khởi công Xây dựng Nhà máy Thực phẩm GNFoods - Nhà thầu SPCC

Lễ Khởi công Xây dựng Nhà máy Thực phẩm GNFoods - Nhà thầu SPCC